KOOPCONTRAKT

Koopovereenkomst

beschikbaar gesteld door

Havanezer Club Nederland

 

Ondergetekenden:

1. Naam: B.J.F. de Laat

Adres: Eerste Kruisweg 7

Postcode: ..4758 SC... Woonplaats: Standdaarbuiten.....

hierna te noemen “de verkoper”

en

2. Naam:

Adres: .

Postcode:……….

Woonplaats:………..

hierna te noemen “de koper”.

In aanmerking nemende dat:

- de verkoper eigenaar is van de hierna omschreven rashond van het ras

havanezer en te kennen geeft deze te willen verkopen;

- de koper de hierna omschreven rashond van het ras havanezer van de verkoper

wil kopen voor de hierna te noemen koopsom; €

- met betrekking tot de gezondheid van de rashonden van het ras havanezer

bepaalde gezondheidsproblemen voorkomen;

- uit tot nu toe bekende onderzoeken blijkt dat onder andere de navolgende

gezondheidsproblemen voorkomen bij rashonden van het ras havanezer:

cataract en patella luxatie.

- de verkoper alle zorgvuldigheid in acht heeft genomen bij de totstandkoming van

zijn fokprogramma en de gezondheid van de honden;

- de koper en de verkoper de inhoud van hun overeenkomst en de daaruit

eventueel voortvloeiende gevolgen wensen te regelen.

Verklaren te zijn overeengekomen als volgt:

Artikel 1: Omschrijving rashond

1. Het betreft de hond van het ras havanezer geboren uit:

a. Naam vaderhond:

Geboortedatum vaderhond:

Tatoeage-/chipnummer:

Stamboeknummer:

Kleur:

Exterieur kwalificaties:

Officiële uitslagen gezondheidsonderzoeken:

1. Patella Luxatie. Uitslag:            Datum onderzoek:

2. Oogonderzoek. Uitslag:            Datum onderzoek:

 

(1)

 

 

 

 

b. Naam moederhond:

Geboortedatum moederhond:

chipnummer:

Stamboeknummer:

Kleur:

 

Officiële uitslagen gezondheidsonderzoeken:

1. Patella Luxatie. Uitslag:       Datum onderzoek:

2. Oogonderzoek. Uitslag:       Datum onderzoek:

 

2. Omschrijving van de rashond, verder te noemen "de hond":

Geboortedatum:               

Geslacht:

Kleur:

Chipnummer:

Naam :

N.H.S.B. nummer: 

Bijzondere kenmerken: ...

Artikel 2: Koop

1. De verkoper verkoopt de hiervoor in artikel 1 lid 2 omschreven hond aan de koper

voor de koopsom van €: …..(zegge:…..).

Een bedrag van……..wordt door de koper bij de aflevering van de hond voldaan, dan wel

wordt door de koper aan verkoper een aanbetaling gedaan van

(zegge d.d …………terwijl het restant bedrag van

(zegge:……...) wordt voldaan in …

2. De verkoper en de koper verklaren dat de hond tenminste zeven weken oud is op

de datum van overdracht van de verkoper aan de koper. De datum van de

overdracht wordt vastgesteld op:., op welke datum de hond op een

nog nader tussen partijen te bepalen tijdstip door koper bij verkoper wordt

opgehaald. Als de koper de hond niet op de hiervoor overeengekomen, dan wel

een nader overeengekomen, datum heeft opgehaald, is de koop van rechtswege

ontbonden. Indien sprake is van een aanbetaling door koper, zoals genoemd in

artikel 2 lid 1, is verkoper niet gehouden tot restitutie van dit bedrag aan

koper.

3. Tot de hiervoor in artikel 2 lid 2 genoemde datum van aflevering blijft de hond bij

verkoper en is voor diens rekening en risico. Als de hond in die periode overlijdt is

de koop van rechtswege ontbonden. Indien sprake is van een aanbetaling door

koper wordt dit bedrag, zoals genoemd in artikel 2 lid 1, onmiddellijk door

verkoper aan koper gerestitueerd.

4. De koper en de verkoper constateren dat de hond geen uiterlijk

waarneembare gebreken of afwijkingen heeft.

Omschrijving gebrek(en).

5. De verkoper heeft bij de aflevering van de hond alle daarbij behorende

bescheiden, zoals de stamboom, het Europees Dierenpaspoort, uitslagen van

gezondheidsonderzoeken die de hond heeft ondergaan, kopieën van de

eventueel bij de ouderdieren uitgevoerde gezondheidsonderzoeken die de

ouderdieren hebben ondergaan aan de koper verstrekt en zal als en voor zover

deze nog niet in het bezit van de verkoper zijn, zoals de stamboom , deze

onmiddellijk na ontvangst alsnog aan de koper verstrekken.

 

 

(2)

 

 

 

Artikel 3: Gebruik, garantie

1. De koper verklaart de hond te kopen voor het gebruik als huishond/fok-showhond.

2. De verkoper verklaart - op grond van de kwalificaties van de ouderdieren - de

hond in aanleg voor dit doel geschikt te achten, maar voor de geschiktheid voor

het in het vorige lid genoemde gebruik geen enkele garantie te kunnen geven.

3. De verkoper garandeert dat de in artikel 1 vermelde gegevens van de hond en de

ouderdieren juist zijn en geen gegevens onvermeld te hebben gelaten die voor de

koper van belang kunnen zijn.

 

Artikel 4: Onderzoeksplicht

De verkoper heeft de volgende ''gezondheids'' onderzoeken laten verrichten:

a. Als de beide ouderdieren van de hond zijn onderzocht op patella luxatie

conform de wijze waarop dit in het Rasspecifiek Fokreglement van de

Havanezer Club Nederland is voorgeschreven en bij één van de ouderdieren

de uitslag “graad 0”, is en bij het andere ouderdier maximaal “graad 1”, dan

wordt verkoper geacht te hebben voldaan aan haar wettelijke onderzoekplicht

en is zij niet gehouden tot vrijwaring van het gebrek patella luxatie als dit

gebrek zich zou manifesteren nadat de hond de leeftijd van 13 maanden heeft

bereikt.

b. Als de beide ouderdieren van de hond zijn onderzocht op cataract conform de

wijze waarop dit in het Rasspecifiek Fokreglement van de Havanezer Club

Nederland is voorgeschreven en bij beide ouderdieren een geldige uitslag

“vrij” aanwezig is, dan wordt de verkoper geacht te hebben voldaan aan haar

wettelijke onderzoekplicht en is zij niet gehouden tot vrijwaring van cataract

als dit gebrek zich zou manifesteren nadat de hond de leeftijd van 13

maanden heeft bereikt.

 

Artikel 5: Ontbinding, Schadevergoeding

1. De koper verplicht zich om binnen acht dagen na ontvangst van de hond, deze bij

een dierenarts te laten onderzoeken op eventuele gebreken, die op dat moment

waarneembaar zijn. Laat de koper dit na, dan kan hij geen recht doen gelden op

grond van de in dit artikel opgenomen schadevergoedingsregeling.

2. Als zich bij de hond een aangeboren dan wel erfelijk gebrek openbaart of een

aangeboren dan wel erfelijk gebrek door veterinair onderzoek wordt aangetoond

voordat de hond de leeftijd van dertien maanden heeft bereikt, welk gebrek niet

kon worden ontdekt bij het veterinair onderzoek als hiervoor bedoeld in artikel 5

lid 1 en het gebrek de hond voor een normaal gebruik als in artikel 3 lid 1

aangegeven blijvend ongeschikt maakt, kan de koper recht hebben op

schadevergoeding als bedoeld in dit artikel . De koper moet dan het gebrek

onverwijld, in elk geval binnen acht dagen na het ontdekken ervan, bij de

verkoper door middel van een aangetekend schrijven melden.

3. Indien de koper aanspraak wil maken op schadevergoeding en een beroep doet

op het bepaalde in artikel 5 lid 1 dan wel artikel 5 lid 2 dient uit de door de koper

overlegde bewijsstukken te blijken dat hij zich terecht kan beroepen op

schadevergoeding . De koper moet de aard en omvang van het geconstateerde

gebrek, maar ook de noodzakelijkheid of wenselijkheid van het veterinair

ingrijpen, aantonen aan de hand van een verklaring van een dierenarts die

gespecialiseerd is in de diagnostiek van bedoelde gebreken.

 

(3)

 

 

 

De koper verplicht

zich de verkoper onmiddellijk van deze verklaring op de hoogte te stellen alvorens

met een medische behandeling aan te vangen zoals bedoeld in artikel 5 lid 4. De

verkoper behoudt zich het recht voor een veterinair onderzoek (“second opinion”)

te laten verrichten.

 

 

4. De kosten van medische behandeling worden door de verkoper vergoed tot een

maximum van € 500,- indien binnen een termijn van 13 maanden na de geboorte

zich ernstige erfelijke gebreken bij de hond openbaren. Mochten zich binnen een

termijn van 13 maanden na de geboorte, ondanks inachtneming van de

zorgvuldigheidsvereisten, toch nog erfelijke afwijkingen openbaren, die zodanig

ernstig zijn dat deze de kwaliteit van het leven bedreigen of zelfs onmogelijk

maken en naar het oordeel van een dierenarts die gespecialiseerd is in de

diagnostiek van bedoelde gebreken euthanasie dient plaats te vinden, zal door de

verkoper na het bewijs van overlijden of na retourneren van de al dan niet

overleden pup de totale koopsom (minus eventueel reeds vergoede

behandelkosten) aan de koper worden terugbetaald. Met dien verstande dat de

vergoeding niet meer zal bedragen dan de door de koper aan de verkoper

betaalde koopsom. Een tweede mogelijkheid is dat de verkoper om niet, een

vervangende pup aan koper aanbiedt, met dien verstande, dat zowel koper als

verkoper wederzijds content zijn met de vervangende pup alsmede met de termijn

van levering van de vervangende pup.

 

Artikel 6: Verzorging van de hond/Opvolging instructies

1. De koper verklaart de hond goed te zullen verzorgen en daarbij zoveel mogelijk

de (op)voedingsadviezen van de verkoper te zullen opvolgen.

2. De koper verklaart te begrijpen dat met betrekking tot de gezondheid van de

hond, in het bijzonder ten opzichte van de in dit ras voorkomende

gezondheidsproblemen, een goede verzorging en juiste opvoeding noodzakelijk

zijn.

3. Een goede verzorging en opvoeding van de hond houdt onder andere, niet

uitputtend bedoeld, in:

a. een juiste soort van beweging, dat wil zeggen dat de opgroeiende hond niet

overmatig mag en kan springen en/of wenden.

b. een juiste hoeveelheid aan beweging, dat wil zeggen dat de opgroeiende hond

niet wordt blootgesteld aan overmatige lichamelijke inspanningen en

voldoende rust krijgt en dus de beweging op de leeftijd van de opgroeiende

hond Is afgestemd.

c. dat voorkomen moet worden dat de hond zich moet bewegen op gladde

vloeren, alsmede het voorkomen van veelvuldig trappen lopen.

d. een juiste voeding van de hond, dat wil zeggen dat zowel de hoeveelheid

voeding als de kwaliteit van de voeding afgestemd moeten zijn op het

specifieke hondenras.

 

 

 

(4)

 

 

 

e. het voorkomen van overgewicht van de opgroeiende hond, omdat dit kan

leiden tot gewrichtsproblemen.

f. een juiste vorm van vachtverzorging waaronder onder meer wordt verstaan

regelmatige borstelen en kammen, voorkomen van klitvorming, voorkomen en

bestrijden van parasieten e.d.

g. voldoende medische zorg, waaronder begrepen de entingen conform het

schema, zoals de dierenarts dit vermeldt in het Europese Dierenpaspoort.

4. Als de koper tekort schiet in zijn/haar hiervoor in dit artikel genoemde

verplichtingen, kan dit voor de verkoper een grond zijn de ontbinding van de

overeenkomst te vorderen, dan wel reden zijn voor uitsluiting dan wel matiging

van haar schadevergoedingsverplichting als bedoeld in artikel 5, wanneer het

geconstateerde gebrek (mede) veroorzaakt of verergerd is door een

ondeskundige behandeling c.q. het onthouden van voldoende zorg.

 

Artikel 7: Overdracht

1. Als de koper, om welke reden dan ook, geen zorg meer kan dragen voor de hond

zal de koper de verkoper hiervan onverwijld in kennis stellen. De koper en de

verkoper zullen samen in onderling overleg treden teneinde tot een dusdanige

oplossing te komen waarin het belang van de hond voorop staat. Eén van de

mogelijkheden kan zijn dat de koper de hond om niet aan de verkoper overdraagt.

2. Partijen vrijwaren de Havanezer Club Nederland, het bestuur en de medewerker

die belast is met de pup-informatie van iedere aansprakelijk ter zake van

verleende diensten voortvloeiende uit de pup-informatie.

3. Als de koper de hond, om welke reden dan ook, in eigendom wenst over te

dragen, moet hij deze eerst schriftelijk aan de verkoper aanbieden.

 

Artikel 8: Overige bepalingen

Let op: Optioneel!

Verkoper en koper kunnen hier zaken regelen die ze samen overeenkomen en

die ze willen vastleggen. De bepalingen die koper en verkoper hier opnemen,

mogen niet in strijd zijn met de overige bepalingen van deze koopovereenkomst.

 

Artikel 9: Geschillen

1. Op deze overeenkomst is Nederlands recht van toepassing.

2. Van deze overeenkomst afwijkende afspraken gelden tussen partijen slechts voor

zover zij schriftelijk zijn overeengekomen.

Aldus overeengekomen en in tweevoud getekend op

Datum…………..

Plaats: Standdaarbuiten,

 

Koper

………………………………………………………………..

 

Verkoper

Dhr. B.J.F. de Laat………………………………………….

 

(5)